Algemene voorwaarden

1,  Gebruik van de dienst “CV Rocket”

1.1. De dienst genaamd “CV Rocket” wordt u aangeboden ten behoeve van het al dan niet geautomatiseerd opstellen, bijhouden, wijzigen, opmaken en exporteren van uw curriculum vitae en/of aanvullende diensten middels de via “CV Rocket”  aangeboden tools. U bepaalt zelf hoe u de tools inzet en voor welke specifieke doelen.

1.2. Om “CV Rocket”  te kunnen gebruiken, dient u zich eerst te registreren. Nadat uw registratie is afgerond kunt u direct op uw account inloggen en “CV Rocket”  gebruiken.

1.3. Middels uw account kunt u op een later tijdstip uw curriculum vitae en/of sollicitatiebrief inzien, wijzigen en exporteren. Aan het gebruik van het account zijn maandelijkse kosten verbonden zoals genoemd in artikel 5.

1.4. U dient de toegang tot uw account middels de gebruikersnaam en wachtwoord af te schermen voor onbevoegden. In het bijzonder dient u het wachtwoord strikt geheim te houden. Nelix BV mag er vanuit gaan dat alles dat gebeurt vanaf uw account na aanmelding met uw gebruikersnaam en wachtwoord, onder uw leiding en toezicht gebeurt. U bent dus aansprakelijk voor al deze handelingen, tenzij u bij Nelix BV heeft gemeld dat een ander uw wachtwoord kent.

1.5. Indien u een vermoeden heeft van misbruik via uw account, dient u Nelix BV hier onverwijld van op de hoogte te stellen en uw (inlog)gegevens te wijzigen.

2. Gebruiksregels

2.1. U heeft het recht om enkel uw persoonlijke gegevens via “CV Rocket”  te verwerken. Het is uitdrukkelijk verboden om “CV Rocket”  te gebruiken ten behoeve van of voor derden, dan wel toegang te geven tot het account aan derden.

2.2. Het is verboden “CV Rocket”  te gebruiken voor handelingen die in strijd zijn met de Nederlandse of andere van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Hieronder valt onder meer het via “CV Rocket”  opslaan of verspreiden van informatie die smadelijk, lasterlijk of racistisch is.

2.3. In het bijzonder is het verboden “CV Rocket”  op dusdanige wijze te gebruiken en/of te beïnvloeden dat overlast of hinder voor andere gebruikers ontstaat. Onder meer valt hieronder het inzetten van eigen scripts of programma’s voor het up- of downloaden van grote hoeveelheden data, of het excessief vaak doen van aanroepen van “CV Rocket” .

2.4. Indien Nelix BV constateert dat u bovengenoemde voorwaarden overtreedt, of een klacht hierover ontvangt, mag Nelix BV zelf ingrijpen om de overtreding te beëindigen zonder enige vorm van schadevergoeding. Nelix BV heeft hierbij het recht om de gebruiker af te sluiten van “CV Rocket”  of in zijn geheel te blokkeren voor de Website. Nelix BV is in geen geval gehouden tot het terugbetalen van de vooruitbetaalde maandelijkse vergoedingen.

2.5. Indien naar het oordeel van Nelix BV hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Nelix BV of derden en/of van “CV Rocket” verlening via internet, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, lekken van persoonsgegevens of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is Nelix BV gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.

2.6. Nelix BV is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten. Voorts is Nelix BV gerechtigd om uw naam, adres, IP-adres en andere identificerende gegevens af te geven aan een derde die klaagt dat u inbreuk maakt op diens rechten of deze algemene voorwaarden, mits de juistheid van die klacht in redelijkheid voldoende aannemelijk is, er geen andere wijze is om aan deze gegevens te komen en de derde een duidelijk belang heeft bij afgifte van de gegevens.

2.7. Nelix BV kan de schade als gevolg van overtredingen van deze gedragsregels op u verhalen. U vrijwaart Nelix BV van alle aanspraken van derden die betrekking hebben op schade als gevolg van een schending van deze gebruiksregels.

3.  Beschikbaarheid en onderhoud

3.1. Nelix BV spant zich in om “CV Rocket”  beschikbaar te laten zijn, maar garandeert geen ononderbroken beschikbaarheid.

3.2. Nelix BV onderhoudt “CV Rocket”  actief. Onderhoud kan elk moment plaatsvinden, ook als dit kan leiden tot een beperking van de beschikbaarheid. Onderhoud wordt zo mogelijk vooraf aangekondigd.

3.3. Nelix BV mag van tijd tot tijd de functionaliteit van “CV Rocket”  aanpassen. Daarbij zijn uw feedback en suggesties welkom, maar uiteindelijk beslist Nelix BV zelf welke aanpassingen zij al of niet doorvoert.

4. Persoonsgegevens

4.1. Met “CV Rocket”  verwerkt u persoonsgegevens. Nelix BV treedt hierbij op als bewerker in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens; u bent de verantwoordelijke. U vrijwaart Nelix BV van alle aanspraken van betrokkenen onder deze wet.

4.2. De persoonsgegevens die Nelix BV van u verkrijgt worden enkel gebruikt ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst en het doen van aanbiedingen voor soortgelijke producten en diensten.

4.3. Nelix BV zal de persoonsgegevens verwerken conform de geldende wet- en regelgeving, waaronder mede verstaan maar niet beperkt tot de Wet bescherming persoonsgegevens.

4.4. Persoonsgegevens worden onomkeerbaar verwijderd wanneer zij niet meer noodzakelijk zijn, tenzij bewaren daarna verplicht is op grond van de wet.

4.5. U heeft het recht om een verzoek te doen tot verwijdering van uw ‘(persoons)gegevens. Een dergelijke verzoek kan worden gedaan zoals omschreven in artikel 8.5.

4.6. Nelix BV zorgt voor adequate beveiliging van alle persoonsgegevens. De verwerking van persoonsgegevens en getroffen beveiligingsmaatregelen worden aanvullend toegelicht in de privacyverklaring van Nelix BV, deze vindt u hier.

5. Intellectueel eigendom

5.1. “CV Rocket” , de bijbehorende software alsmede alle informatie, afbeeldingen op de website en vormgeving van de curriculum vitae en sollicitatiebrief is het intellectueel eigendom van Nelix BV. Deze mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt worden zonder aparte schriftelijke toestemming van Nelix BV, behalve in de gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan.

5.2. De vormgeving van het einddocument dat u via “CV Rocket”  kan downloaden is volgens het vorige lid het intellectueel eigendom van Nelix BV. U verkrijgt hierbij het beperkte recht tot gebruik van deze vormgeving. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om de vormgeving op andere wijze te gebruiken dan in combinatie met de via “CV Rocket”  gemaakte documenten. Dit recht blijft ook na beëindiging van deze overeenkomst bestaan, inclusief de daaraan verbonden voorwaarden.

5.3. Informatie die u opslaat of verwerkt via “CV Rocket”  is en blijft uw eigendom. Nelix BV verkrijgt van u een beperkt gebruiksrecht om deze informatie in te zetten ten behoeve van de uitvoering van “CV Rocket” , inclusief voor toekomstige aspecten daarvan. U kunt dit gebruiksrecht intrekken door de betreffende informatie te verwijderen en/of de overeenkomst te beëindigen.

5.4. Indien u informatie stuurt naar Nelix BV, bijvoorbeeld feedback over een fout of een suggestie voor verbetering, geeft u haar een onbeperkt en eeuwigdurend gebruiksrecht deze informatie te gebruiken voor “CV Rocket” . Dit geldt niet voor informatie die u nadrukkelijk als vertrouwelijk markeert. Nelix BV is niet gehouden tot het geven van een vergoeding indien Nelix BV de feedback of suggestie in “CV Rocket”  implementeert.

5.5. Nelix BV zal geen kennis nemen van gegevens die u opslaat en/of verspreidt via “CV Rocket” , tenzij dit noodzakelijk is voor een goe”CV Rocket” verlening of Nelix BV daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal Nelix BV zich inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen zijn macht ligt.

6. Vergoedingen gebruik dienst

6.1. Aan het gebruik van “CV Rocket”  is een vergoeding verbonden. Deze kosten vindt u op de Website. De genoemde kosten dienen vooraf te worden voldaan.

6.2. Betaling eerste kan worden verricht via iDeal-betaling, of volgens de betaalinstructies op de website. Indien de overeenkomst stilzwijgend wordt verlengd, zullen de kosten worden afgeschreven van het opgegeven rekeningnummer middels automatische incasso.

6.3. Nelix BV heeft het recht de kosten als genoemd in artikel 6.1 op ieder moment te wijzigen. Nelix BV zal een dergelijke wijziging één (1) maand voorafgaand aan de wijziging aan u mededelen. Indien u het niet eens bent met de wijziging, heeft u het recht om, tot het moment dat de nieuwe kosten in gaan, de overeenkomst op te zeggen.

6.4. Omdat “CV Rocket”  direct geleverd wordt, en wel op uw uitdrukkelijk verzoek, is het niet mogelijk een betaling ongedaan te maken met een beroep op de Wet koop op afstand.

6.5. Het is niet toegestaan per persoon meerdere accounts aan te maken. Bij constatering of een vermoeden hiervan, heeft Nelix BV het recht om alle accounts te verwijderen zonder teruggave van reeds betaalde abonnementskosten.

7. Aansprakelijkheid

7.1. De hierna volgende leden zijn niet van toepassing voor u als zijnde consument en niet handelt in de uitvoering van beroep of bedrijf.

7.2. Behoudens in geval van opzet of grove nalatigheid is de aansprakelijkheid van Nelix BV beperkt tot het bedrag dat u heeft betaald voor de één (1) maanden voorafgaand aan het moment van de schadebrengende gebeurtenis.

7.3. Nelix BV is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

7.4. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat u de schade uiterlijk binnen twee maanden na ontdekking schriftelijk bij Nelix BV meldt.

7.5. In geval van overmacht is Nelix BV nimmer gehouden tot vergoeding van de daardoor bij u ontstane schade. Van overmacht is onder meer sprake bij storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand en overstroming.

8. Duur en opzegging

8.1. Deze overeenkomst gaat in zodra u voor het eerst gebruikt maakt van “CV Rocket”  en loopt voor de periode van één (1) maand. In het geval van een proefperiode, loopt de overeenkomst voor de termijn van deze proefperiode.

8.2. De overeenkomst wordt steeds stilzwijgend verlengd voor een periode van één (1) maand, tot wederopzegging. Opzegging kan tot twee (2) dagen voorafgaand aan een nieuwe periode worden gedaan door een e-mail te sturen naar opzeggen@cv-rocket.nl of door te klikken op de link ‘Opzeggen account’ in uw account.

8.3. Indien de overeenkomst in de proefperiode niet tijdig wordt opgezegd, wordt deze automatisch omgezet in een abonnement en verlengd voor een periode van één (1) maand. Opzegging geschiedt volgens dezelfde wijze als bedoeld in artikel 8.3.

8.4. De gegevens die u via “CV Rocket”  heeft opgeslagen zullen zes (12) maanden na het laatste gebruik van “CV Rocket”  worden verwijderd. Nelix BV zal u voorafgaand aan het verwijderen van de gegevens hiervan per e-mail op de hoogte brengen, maar is hiertoe niet verplicht. Tot op het moment van verwijdering heeft u de mogelijkheid om gebruik te maken van de gegevens, door opnieuw een overeenkomst aan te gaan.

8.5 možete pronaći ovdje. Indien u uw account en/of uw gegevens wilt verwijderen uit “CV Rocket”  kunt u dit bewerkstelligen door een e-mail te sturen naar opzeggen@cv-rocket.nl of door te klikken op de link ‘Verwijder account’ in uw account.

8.6. Let op: Het is niet mogelijk de data die u opslaat of verwerkt via “CV Rocket”  te exporteren.

9. Wijzigingen voorwaarden

9.1. Nelix BV mag deze voorwaarden alsook de prijzen steeds met ingang van een nieuwe betaalperiode (zoals gedefinieerd in 8.1) aanpassen.

9.2. Nelix BV zal de wijzigingen of aanvullingen ten minste dertig dagen voor inwerkingtreding aankondigen via “CV Rocket”  zodat u daar kennis van kunt nemen.

9.3. Indien u een wijziging of aanvulling niet wenst te accepteren, kunt u tot de datum van inwerkingtreding de overeenkomst opzeggen. Gebruik van “CV Rocket”  na de datum van inwerkingtreding geldt als acceptatie van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden.

10. Overige bepalingen

10.1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

10.2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen in verband met “CV Rocket”  worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Nelix BV gevestigd is.

10.3. Indien een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden eist dat een mededeling “schriftelijk” moet worden verricht, is tevens voldaan indien de mededeling per e-mail of communicatie via “CV Rocket”  wordt verricht, mits in voldoende mate vaststaat dat het bericht werkelijk afkomstig is van de beweerdelijke afzender en dat de integriteit van het bericht niet is aangetast.

10.4. De versie van communicatie of informatie zoals opgeslagen door Nelix BV wordt geacht juist te zijn, tenzij u tegenbewijs levert dienaangaande.

10.5. Indien een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele gebruiksvoorwaarden aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

10.6. Nelix BV is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde die “CV Rocket”  of de betreffende bedrijfsactiviteit van haar overneemt.